AGE BİLGİSAYAR SİSTEM OTOMASYON FAALİYETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

AGE BİLGİSAYAR SİSTEM OTOMASYON FAALİYETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“AGE Bilgisayar“) veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun“) uyarınca, işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerin toplanma yöntemi, işleme amaçları, üçüncü kişilere aktarılma halleri ve ilgili kişinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır.
AGE Bilgisayar, hukuki, teknik, fiziki ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, iş sağlığı güvenliği ve genel çalışan güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla; bünyesindeki ortak alanları kapalı sistem güvenlik kameralarıyla izlemektedir.

Kapalı Devre Kamera Sistemleri Aydınlatma Metninin Kapsamı ve İlgili Mevzuat

İşbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır;

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri,
  2. İşlenen Kişisel Veriler, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları
  3. Kişisel Verilerin Aktarılması,
  4. İlgili Kişinin Hakları,
  5. Sonuç

1. Kişisel Verilerin Toplanması Yöntemleri ve Hukuki Sebep
AGE Bilgisayar, kişisel verileri kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla, Kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine Kanun’un 5/2-f maddesinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, AGE Bilgisayar’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu metinde yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

2. İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amacı

AGE Bilgisayar tarafından kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

a. Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
b. Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
c. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
d. Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
e. Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
f. İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
g. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
h. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
i. Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin
j. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
k. AGE Bilgisayar’ın ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
l. Siber güvenlik teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

AGE Bilgisayar tarafından toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Şirket’e ait ortak alanları güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde iş ortakları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

4. İlgili Kişinin Hakları

AGE Bilgisayar tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir:

a. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da AGE Bilgisayar sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içerecek şekilde İstanbul Yolu 24.km, Susuz Mahallesi Dempa Sanayi Sitesi 3797 Sokak No:22 Yenimahalle – ANKARA adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca agebilisim@hs01.kep.tr e-posta adresi veya 0 (0312) 386 06 75 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip AGE Bilgisayar 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvurusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. İlgili kişinin taleplerinin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektiren hallerde AGE Bilgisayar; 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret ilgili kişiden talep etme hakkı saklıdır.
AGE Bilgisayar; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5. SONUÇ

AGE Bilgisayar tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek AGE Bilgisayar tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

AGE Bilgisayar, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

AGE, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanunun 8. maddesine uygun olarak, gerekli bütün önlemleri almak kaydıyla kişisel verileri aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilir;

• İş ortakları

4. İlgili Kişinin Hakları

AGE tarafından kişisel verileri işlenen İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde sayılan aşağıdaki haklarını kullanabilir;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili Kişi ‘Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ uyarınca taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da AGE sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletebilecektir. Bunun için, Ad-Soyad, İmza, T.C. Kimlik Numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanılmak istenen hakka yönelik açıklamaları içerecek şekilde Susuz Mahallesi Dempa Sanayi Sitesi 3797 Sokak No:22 Yenimahalle – ANKARA adresine başvuru yapılabilir. Ayrıca agebilisim@hs01.kep.tr e-posta adresi veya 0 (0312) 386 06 75 telefon numarası üzerinden bilgi alınabilir.

İlgili kişinin başvurusuna müteakip AGE 30 günlük yasal süre içinde ilgili kişinin başvusunu ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

AGE; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

5. SONUÇ

AGE tarafından işlenen kişisel veriler, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek AGE tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili prosedür gereği imha edilecektir.

AGE, Kanun gereğince ilgili kişinin kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat etmekte ve bu amaçla gerekli tedbirleri almaktadır.